AKCE 3+1: Kupte 4 produkty a nejlevnější máte zdarma!

Reklamační řád


 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího, společnosti MyPouch s.r.o., se sídlem Na stezce 1329/5, Vršovice 100 00 Praha 10, IČO: 082 59 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 314565 („prodávající“).
  2. Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady („reklamace“).
  3. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je buď spotřebitelem, nebo podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností.
  4. Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Uzavřením kupním smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

 1. VADY ZBOŽÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené výše v čl. 2.1 reklamačního řádu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  3. Právo na dodání nové věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.
  4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vady, nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Záruční doba pro kupujícího, podnikatele, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, činí12 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
  7. Kupujícímu je doporučeno, aby při přebírání zboží překontroloval spolu s dopravcem nebo vydávající osobou na pobočce Zásilkovny stav zásilky (neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce či osobně v pobočce Zásilkovny převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce nebo ponechat v Zásilkovně s popisem poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na kontakt@mypouch.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  8. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  9. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění zaniká v případě neodborné manipulace a zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží a čl. 6.6 a 6.7 obchodních podmínek.
  10. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem („záruční list“). Namísto záručního listu prodávající standardně vydává doklad o zakoupení zboží (fakturu), který obsahuje údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Kupující může zboží reklamovat zasláním prodávajícímu poštou na adresu sídla Na stezce 1329/5, Vršovice, Praha 10 (více viz Reklamační formulář)
  2. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, uplatní své právo na záruční opravu u prodávajícího zasláním na adresu sídla Na stezce 1329/5, Vršovice, Praha 10.
  3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  4. Běh lhůty pro vyřízení reklamace dle čl. 3.3 reklamačního řádu je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace – reklamované zboží, včetně kompletního příslušenství, vyplněný reklamační formulář s uvedením podrobného popisu vady a kontaktních údajů kupujícího. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  5. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu si kupující vede tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží prodávajícímu.
  6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.
  8. Po řádném vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem, a zboží po vyřízení automaticky zašle na adresu kupujícího.
  9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího a na mypouch.cz.
  2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 23.6.2020