AKCE 3+1: Kupte 4 produkty a nejlevnější máte zdarma!

Obchodní podmínky


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MyPouch s.r.o., se sídlem Na stezce 1329/5, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 082 59 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 314565, bankovní spojení: 115-9931110217/0100 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mypouch.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je buď spotřebitelem, nebo podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností.
  3. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupující podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.
  4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku zboží – zejm. speciálního zdravotního spodního prádla určeného pro stomiky (dále jen „zboží“), nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud se aplikuje) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze při uvedených množstvích. Náklady na jiná množství a jiné způsoby dopravy požadované kupujícím je nutné individuálně poptat u příslušné přepravní společnosti. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu.
  4. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky zboží na webové rozhraní obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky dle čl. 2.5. obchodních podmínek nemá na vznik kupní smlouvy vliv.
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, vzniká doručením závazné objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s touto objednávkou kupujícímu, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, a v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila dostupnost či cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“) dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), či platební kartou přes internetovou platební bránu.
  2. V případě dodání zboží do zemí vyžadujících i celní odbavení, kupující platí v rámci kupní ceny i náklady spojené s celním odbavením, případně daně či poplatky stanovené v té dané zemi.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na základě vystavené proforma faktury do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží bude dodáno po uhrazení vystavené proforma faktury.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající vystaví po uhrazení proforma faktury na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  6. Při úhradě platební kartou prostřednictvím internetové platební brány bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena, kupní cena uhrazena a odečtena z účtu kupujícího. Prodávající nemá přístup k údajem o platební kartě kupujícího, kupující údaje k platbě a o své kreditní kartě zadává na zabezpečené webové stránce společnosti, která platby zprostředkovává.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující (spotřebitel) je oprávněn v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání odstoupení od kupní smlouvy.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním zpět na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím služby Zásilkovna, podáním na kterémkoliv podacím místě Zásilkovny s uvedením ID 92101260. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, s neporušenou ochrannou vložkou zajišťující hygienické vyzkoušení produktu. V případě rozdělání či odstranění papírové vložky z vnitřku zboží, nemá kupující nárok na vrácení peněz.
  3. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno (zejm. porušena či opakovaně aplikována ochranná hygienická vložka), či částečně spotřebováno.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu včetně nákladů na dodání (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku volby způsobu dodání zboží ze strany kupujícího, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený ze strany prodávajícího) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bez ochranných hygienických prvků, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud zboží již není možné vrátit - bylo zničeno nebo spotřebováno, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
  6. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv dle písm. (b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, (d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a (g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  8. V případě objednání špatné velikosti zboží, je kupující povinen původní zboží zaslat prodávajícímu zpět na adresu uvedenou v čl. 4.1 a provést novou objednávku. Po obdržení vráceného zboží prodávající zašle kupujícímu na účet uvedený v objednávce zpět peníze za vrácené zboží.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
  6. Kupující bere na vědomí, že zboží představuje speciální spodní prádlo určené pro osoby stižené stomií. Zboží nesmí být používáno, pokud je jakákoliv jeho část poškozená nebo chybí. Použití zboží pro jiné účely než uvedené nebo odstranění jakéhokoli prvku vede k zániku záruky spojené s tímto produktem (zbožím) a vyloučení odpovědnosti za jakoukoli škodu.
  7. Kupující dále bere na vědomí následující pravidla: Při použití zboží dodržujte pokyny spojené s jeho údržbou. Perte maximálně na teplotu 40ºC. Poškozené nebo modifikované zboží nesmí být již nadále používáno.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kontakt@mypouch.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  7. V případě sporu, který se mezi stranami nepodařilo urovnat společným jednáním a vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů k České obchodní inspekci (www.coi.cz), jejímž cílem je dospět ke smírnému urovnání takového sporu a dohodě stran.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace o ochraně osobních údajů upravují Zásady soukromí.
 9. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
  2. Zpráva je doručena:
   a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   b) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,
   d) v případě doručování prostřednictvím Zásilkovny převzetím zásilky adresátem v provozovně Zásilkovny.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.
  2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Fibichova 11, 130 00, Praha 3, adresa elektronické pošty kontakt@mypouch.cz.
  6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.6.2020